5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
Kongre Bildiri Çağrısı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); birey ve toplum arasında köprü olan ailenin güçlendirilmesi, kadının desteklenmesi, manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkan nesillerin yetiştirilmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Derneğin misyonu; toplumun tüm kesimlerine yayılan sosyal sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyerek, adaletli ve hakkaniyetli bir toplumsal düzenin inşa edilmesine katkıda bulunmak, insan hakları, temel özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin gereği olarak kadının toplumdaki yerini sağlamlaştırmak ve günümüzde kadın ve aile birliğinin maruz kaldığı tehditlere karşı çözümler üretmeye çalışmaktır.

KADEM, kadın ve erkeği yaratılış sorumluluğu olarak eşdeğer; psikolojik ve fizyolojik yapıları itibariyle farklı hak ve sorumluluklara sahip iki cins olarak gören cinsiyet adaleti kavramını merkeze almaktadır. Buradan hareketle, KADEM, toplumsal hayatta karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde adaleti ve dengeyi önceleyen bir yaklaşımı gerçekçi bulmakta ve meselelere buradan bakmaktadır.

KADEM, bu belirtilen çerçevede akademik yayınlarla, kongre ve zirvelerle literatüre katkıda bulunmayı, gerçekleştirdiği kampanyalar ve projelerle topluma dokunmayı amaçlamaktadır.

KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli, nitelikli, bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

KADEM, kuruluş amaçlarına uygun olarak;  kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksikliklerin giderilmesine destek olmak ve toplumsal cinsiyet adaleti bağlamında ülkedeki demografik dönüşüme dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Demografik Dönüşüm ve Kadın” konulu bir kongre gerçekleştirecektir.

Türkiye’nin demografik yapısı değişmekte ve çok farklı dönüşümler geçirmektedir. Ülkedeki sorunlara çözüm odaklı politikalar üretebilmek, söz konusu dinamikleri doğru anlayabilmekle mümkündür.  “Demografik Dönüşüm ve Kadın” başlığı altında;  ülkenin değişen nüfus yapısı, doğurganlık hızındaki değişim ve farklılıklar, ölüm oranlarındaki düşüş ve yaşam beklentisindeki hızlı artış, yaşlılık olgusunun daha çok sağlıklı yaş almaya evrilmesi aile yapısındaki değişiklikler, nüfus artışına bağlı olarak kentleşme ve kentleşme başlığındaki tartışmalar, kaçınılmaz bir gerçek olarak göç olgusu ve nüfusun tüketim alışkanlıklarına dair değişimler gibi toplumsal cinsiyet adaleti merkezinde olmak üzere pek çok başlık akademik ilgi alanları çerçevesinde ele alınmak istenmektedir.

Kongrede sunulacak bildirilerle; bu başlıklar etrafında fikir alışverişlerine imkân verilerek bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, demografiye dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 500-600 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacaktır. Kongrede sunulan özgün bildirilerin gerekli değerlendirme süreçlerini tamamladığı takdirde KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Kabul edilen bildiri tam metinlerinden seçilen ilk üç bildiri sahibine ödül takdim edilecektir. Kongreye katılım ücretsizdir.

Kongre Tarihi:  7 Mart 2019
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 28 Ocak 2019
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı:
 04 Şubat 2019
Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 22 Şubat 2019
  (Tam metin en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.)

Ödüller
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL

Bildiri çağrısı; demografi, kadın çalışmaları, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sağlık, antropoloji, sosyoloji, ilahiyat, psikoloji, kültür, sanat ve iletişim gibi disiplinlerden katılımcılara açıktır.

Bildiri Konu Başlıkları

 • Türkiye’de Nüfus Kayıtları ve Doğum, Ölüm İstatistiklerine Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinden Bakış
 • Türkiye’de Demografik Dönüşüm
 • Demografik Dönüşümler: Nedenleri ve Toplumsal Sonuçlar
 • Demografik Fırsatlar
 • Demografi ve Medya / Sosyal Medya
 • 2050’de Türkiye Nüfusu
 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları
 • Doğurganlıkta Değişim
 • Doğurganlık Seviyesi ve Örüntüsünün Değişimi
 • Dünyada ve Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı
 • Doğum ve Üretkenlikte Din ve Manevi Değerlerin Yeri
 • Biyoetik
 • Yaratılışa Aykırı Söylemler: Cinsiyet Seçimi Algısı
 • Yardımcı / Yeni Üreme Teknikleri
 • Kök Hücre Çalışmaları
 • Üreme Sağlığı
 • Cinsiyetler Arasındaki Ölüm Farklılıkları
 • Ölüm Algısındaki Değişim
 • Ölüm Karşısında Toplumsal ve Bölgesel Eşitsizlikler
 • Ötenazi
 • Ölüm Oranlarındaki Değişim ve Nedenleri
 • Ölüm Ritüelleri
 • Ortalama Yaşam Beklentisi
 • Yas Danışmanlığı
 • Nüfusun Yaşlanması
 • Yaşlılık ve Yaşlanmaya Bağlı Sorunlar
 • Türkiye’de ve Dünyada Yaşlı Nüfus
 • Cinsiyetler Arasındaki Yaşlanma Farklılıkları
 • Yaş Ayrımcılığı
 • Yaşlılıkta Rol Kaybı ve Kopuş
 • Aktif Yaşlanma
 • Huzurlu Yaşlılık
 • Yaşlılık ve İnanç
 • Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Sosyal Politikalar
 • Evlenme Verileri
 • Evlilik ve Aile Biçimlerinde Değişim
 • Türkiye’de Hane Halkı Yapısı
 • Türkiye’de Aile Yapısının Değişimi
 • Aileyi Bekleyen Tehditler
 • Aile İçi İletişimde Ahlâki ve Manevi Değerlerin Yeri
 • Evlilik Yaşının İlerlemesi
 • Evlilik ve Doğurganlık Arasındaki İlişki
 • Boşanma
 • Ebeveynliğin Dönüşümü
 • Çocuk ve Gençler
 • Akrabalık, Komşuluk İlişkileri
 • Sosyal Medya ve Annelik
 • Aile Politikaları
 • Nüfus Artışı
 • Metropoller / Mega- Kentler
 • Mekânın Cinsiyeti
 • Din ve Mekân İlişkisi
 • Türkiye’de Kentleşme Tartışmaları ve Nüfus
 • Kentlerde Nüfusun Hızlı ve Yoğun Artışına Bağlı Sorunlar
 • Yoksulluk
 • Göç Nedenleri
 • Göç Hareketleri ve Türkiye’de Etkileri
 • Göç ve Fırsat
 • Göç ve Demografi İlişkisi
 • Mültecilik ve Sığınmacılık
 • Mültecilik ve Eğitim
 • Mültecilik ve Adaptasyon
 • Mültecilik ve Psikolojik Sağlık
 • Göç Politikaları
 • Toplumsal Cinsiyete Göre Bütçeleme
 • Nüfus ve Atık Yönetimi
 • Nüfus ve Gıda, Su, Enerji Tüketim İlişkisi
 • Sorumlu Tüketici
 • Yeni Tüketici
 • Gıda Güvenliği
 • İstihdam
 • Eğitim
 • İnovasyon ve Kadın
 • Nüfus ve Kalkınma Politikaları

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 500-600 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.
 • Bildiri özetleri kademkongre2019@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildiri özetlerinin en son 21 Ocak 2019 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 28 Ocak 2019 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu            

Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Aşkın Asan
Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay
Dr. Öğr. Üyesi Şule Albayrak
Dr. Esra Albayrak
Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur Altun
Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu
Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçer
Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu
Doç. Dr. Elif Hobikoğlu
Doç. Dr. Enes Kabakçı
Dr. Öğr. Üyesi Yaylagül Ceren Karataş
Doç. Dr. Birsen Banu Okutan
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Fırat Özdemir
Prof. Dr. Nuri Tınaz
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal


Kongre Organizasyon Komitesi

Meryem İlayda Atlas
Zeynep Yapar

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top