7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

KADEM, (Kadın ve Demokrasi Derneği) kadının insanlık onurunu teslim etmek gayesiyle gerek akademide gerek sahada çeşitli çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Kadın ve erkeği birbirini tamamlayan, ontolojik ve hukuki düzlemlerde eşit varlıklar olarak gören “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramını benimser. Kadının güçlenmesiyle ailenin ve toplumun güçleneceğini savunur. Toplumsal bilincin bu hassasiyetlere duyarlı olarak şekillenmesi adına çalışmalar yapar. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmiş ve projelere imza atmıştır.

KADEM, misyonu ve vizyonu doğrultusunda kadın araştırmalarına katkı sağlamayı hedefler. Alanında adalet merkezli özgün bir söylem üretmeyi amaçlar.

Bu doğrultuda her sene, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenler.

4 Mart 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin ana teması “Pandemi Sürecinde Kadın” olarak belirlenmiştir.

COVID-19 salgını bir sağlık problemi olmanın yanı sıra küresel düzlemde birçok değişimi beraberinde getirdi. Salgının, bireysel psikolojiden sosyal hayata, aile düzeninden ekonomik şartlara bir dizi yansımaları oldu. Zaman yönetimi, mutluluk düzeyleri, aile içi şiddet vakaları gibi farklı boyutlarda birçok meseleye dair yeni durumlarla karşı karşıya kalındı. Dijitalleşme, 21. yüzyıl salgın sürecinin belirleyici özelliklerinden biri olarak ön plana çıktı.

Pandeminin kadınların hayatına çok yönlü etkisi ise özel olarak ele alınması gereken bir durum olarak karşımıza çıktı. Bu süreçte evde geçirilen zamandaki artışa paralel olarak kadınların aile içi rol yükünde önemli artış gözlendi. Pandemiye bağlı olarak artan kaygı durumu kadınları da olumsuz şekilde etkiledi. Pandeminin yol açtığı sosyal ilişkilerdeki azalış, kadınların yüz yüze dayanışma mekanizmalarından uzak kalmalarına sebep olurken; bu süreçte şiddete maruz kalma riski de arttı. Pandeminin önemli sonuçlarından zorunlu dijitalleşmenin de kadınların hayatına etkileri oldu. Yine bu süreçte yaşanan geçim kaybından direkt etkilenenler ailenin o gün ne yiyeceğini düşünen kadınlar oldu.

Çalışan kadınlar ise hem ev yükündeki artış, hem çocukların eğitime evde devam etmeleri sebebiyle önemli zorluklarla yüz yüze geldiler. Sendikaların ve TÜİK’in verileri salgının kadın işgücünü erkeklerinkinden daha fazla etkilediğini gösterdi. Bu süreçte işgücünden çekilen kadın sayısının erkeklerden fazla olduğu tespit edildi. Çevrimiçi çalışma düzenine geçen kadınların birçoğu ev işi ve çocuk bakımı konusunda önceden almakta oldukları kamusal, özel veya sosyal destekten mahrum kaldı. Böylece evden çalışan kadının çalışma hayatına katılımı çeşitli sıkıntılarla birlikte gerçekleşti. Evden çalışmak durumunda kalan erkeklerin hane içerisinde yeni roller üstlenmeleri yahut üstlenmekten geri durmaları da aile dinamiğini farklı şekillerde etkiledi. Eğitimde dijital sisteme geçen çocukların yeni düzeni, ebeveynler için yeni sorumluluk alanları oluşturdu. Kısaca kamusal ve özel alanların iç içe geçtiği yeni bir süreç başladı.

KADEM olarak, “Pandemi Sürecinde Kadın” başlığı altında, toplumsal cinsiyet adaleti perspektifinden, COVID-19 sürecinde ev-iş-aile ilişkilerinin kadınların hayatına nasıl yansıdığını ele almak arzusundayız. Kongrede sunulacak bildirilerle, meseleye dair fikir alışverişine imkân veren, disiplinlerarası bir tartışma platformu oluşturmak istiyoruz. Yeni arayışlara kapı aralamayı; kadının ve ailenin yeni normallerine dair sosyal politikaların, yeni strateji ve uygulamaların oluşumuna katkıda bulunmayı arzu ediyoruz.

Bu çerçevede kongreye değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 750-1000 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri metinleri, 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Bildiriler Kitabı içinde yayımlanacaktır.

BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI

• Pandemi Sürecinin Kadın İstihdamına ve Emekçi Kadınların Çalışma Koşullarına Etkisi
• Pandemi Sürecinde Bilginin Kamusallaşması ve Kadının Rolü
• Salgında Sınırsız Erişim: Uluslararası Eğitimde Fırsat Eşitliği
• Pandemi ya da Yeni Normalde Kadının Hukuka Erişimi
• Pandeminin Cinsiyete Dayalı Eşitsizliklere Etkileri
• Salgınların Toplumsal Rollerin Değişimine Etkileri
• Pandemi Sürecinin Aile İçi Dayanışmaya Etkisi
• Pandemi Sürecinin Ev İçi Şiddete Etkisi
• Yeni Normalin Yeni Eğitim Kurumu: Ev
• Yeni Normallerin Yeni İletişim Araçları
• Pandemi Sürecinde Din ve Dindarlık
• Pandeminin Sosyolojik Sonuçları
• Pandemi ve Yeni Temsil Araçları
• Pandeminin Psikolojik Etkileri
• Dijital Okuma Seferberliği
• Salgın ve Şehirleşme
• Dijital Yaşam Kültürü
• Tarihte Pandemiler
• Yas ve Salgın

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

  • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
  • Genişletilmiş özet içeriğinin muhakkak şu ölçütleri içinde barındırması gerektirmektedir: Çalışmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi ve tekniği, bulguları, sonuç.
  • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 750-1000 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemeli.
  • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmeli.
  • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçede alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmeli.
  • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
  • Başlık altında yazarın adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalı.
  • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmeli. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalı.
  • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
  • Bildiri özetleri yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.

Bildiri özetleri tcak@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildiri özetlerinin en son 29 Kasım 2020 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 7 Aralık 2020 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Alev Erkilet (Kongre Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay
Dr. Esra Erdoğan Albayrak
Doç. Dr. Şule Albayrak
Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur Altun
Meryem İlayda Atlas
Doç. Dr. Sare Aydın
Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan
Büşra Bilgin
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış
Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil
Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş
Sevim Zehra Can Kaya
Doç. Dr. Birsen Banu Okutan
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Fırat Özdemir
Arş. Gör. Zeynep Sadıkoğlu
Prof. Dr. Rahmet Savaş
Dr. Öğr. Üyesi Betül Avcı Sebetci
Prof. Dr. Nuri Tınaz
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Şahin Utku
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal
Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı

Bildiri özetleri tcak@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Özetlerin kabulü gelen talepler üzerine 29 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi:
🗓️29 Kasım 2020

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı:
🗓️07 Aralık 2020

Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi:
🗓️07 Şubat 2021

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 7.000 TL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 5.000TL

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 3.000 TL

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top