SİVİL TOPLUM ve KADIN

9. KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kadın hareketinin tarihi ve mücadele verdiği alanlar, sivil toplumdan bağımsız ele alınamaz. Kadınların toplum içindeki rolü, anlamı ve örgütlenme biçimleri zaman içerisinde değişimler geçirirken sivil toplum hareketlerinde kadınların nihai ortak hedefi, eşitsizlikle mücadele ederek temel insan haklarına, insanın haysiyet ve değerine uygun yaşama şartlarına erişmek olmuştur. Ekonomik eşitsizliklerle mücadele edebilmek için sosyal yardımlarla başlayan örgütlenme biçimleri, hak talepleri ve politika üretimlerini de kapsayarak kamusal alanda kadınların etkisini artırmıştır. Bu birikimle ülke ve dünya siyasetinde söz sahibi olmaya başlayan kadınlar için sivil dayanışma imkânı, kendilerine yönelik ayrımcı toplumsal yapılarla mücadele etme yetisi kazandıran bir potansiyele dönüşürken, sivil toplumun kısıt ve açmazları da sorgulanmaya başlamıştır.

10. yılında KADEM, “Sivil Toplum ve Kadın” başlığıyla, kadınların kamusal yaşama ve toplumsal kalkınmaya katkılarını sivil toplum yapılanmaları odağında yeniden değerlendirmeye açıyor. Kongre, aynı zamanda sivil toplum ve kadın ilişkisinde felsefi bir bakışla, tarihsel süreçleri, sosyal yapıları ve yapılanmaları, etik, estetik ve politik değerleri, adaleti, kalkınmayı, temsiliyeti yeniden ele almayı hedefliyor.

Kongrede sunulacak bildirilerle; bu başlıklar etrafında fikir alışverişine imkân verilerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinlerarası bir tartışma platformunun kurulması, sivil toplum ve kadın ilişkisine dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 750-1000 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacaktır. Kabul edilen bildiri tam metinleri arasından seçilen ilk üç bildiri ödül almaya hak kazanacaktır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri metinleri, editörlü bir kitap olarak yayınlanacaktır. Kongreye katılım ücretsizdir.

BİLDİRİ KONULARI

Sivil Toplum Kavramı ve Felsefesi

 • Sivil Toplumun Felsefi, Siyasi ve Tarihsel Arka Planı
 • Özel Alan, Kamusal Alan ve Sivil Toplum
 • Kadın Çalışmaları Perspektifinden Sivil Toplum Kavramı ve Eleştirileri
 • Dünyada ve Türkiye’de Sivil Toplum Yapılanmaları
 • Sivil Toplum Yapılarının Toplum ve Hedef Gruplarla İlişkisi

Kadın Hareketleri ve Sivil Toplum

 • Türkiye’de Kadınların Sivil Toplum Faaliyetleri
 • Demokratikleşme, Sivil Toplum ve Kadın
 • Modernleşme, Kadın Hareketi ve Sivil Toplum
 • Kadınların Gündelik Yaşam Örgütlenme Biçimi Olarak Sivil Toplum
 • Sivil Toplumda Kadınlar: Filantropi, Sorumluluk ve Görev
 • Gönüllülük ve Profesyonellik Arasında Proje Feminizmi
 • Uluslararası Aktörler, Kurumlar ve Fonlar
 • Kadın Hak Mücadelesinde Sivil Toplum ve Karşılaşılan Engeller
 • Kadının İşgücüne Katılımında Sivil Toplumun Etkisi
 • Kadın Odaklı Sivil Toplum Örgütlerinin Görünürlüğü
 • Kadınların Eğitiminde Sivil Toplum
 • İslami, İslamcı, Muhafazakâr, Seküler Kadın Hareketleri
 • Göç, Göçmenlik ve Sivil Toplum

Resmi İdeoloji- Devlet ve Sivil Toplum

 • Resmi İdeoloji ve Kadın
 • Sivil Toplum Devlet ve Kadın
 • Sivil Toplum ve Devlet Feminizmi İlişkisi
 • Toplumsal Kalkınma ve Sivil Toplum
 • Sivil Toplum ve Sosyal Refah Dağılımı
 • Sivil Toplum ve Aktivizm
 • Sivil Toplum ve Politika Üretimi

Afet ve Sivil Toplum

 • Doğal Afetler ve Sivil Toplum
 • Afet Yönetiminde Cinsiyet Eşitliği ve Sivil Toplum
 • Dezavantajlı Gruplar, Sivil Toplum ve Kadın

Medya ve Sivil Toplum

 • Dijitalleşme, Sivil Toplum ve Kadın
 • Sosyal Medya ve Sivil Toplum Gönüllülüğü
 • Dijital Kadın İşgücü ve Sivil Toplum

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Genişletilmiş özet içeriğinin muhakkak şu ölçütleri içinde barındırması gerektirmektedir: Çalışmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi ve tekniği, bulguları, sonuç.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto yazılmalı, 750-1000 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemeli.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçede alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarın adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada “Kaynaklar” başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmeli. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özetleri yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.

Tam metin için yazım kuralları https://kadinarastirmalari.com/yazim-kurallari/ adresinde yer almaktadır.

Kongre Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman (Kongre Başkanı)
 • Prof. Dr. Alev Erkilet
 • Prof. Dr. Betül İpşirli Argıt
 • Prof. Dr. Burhanettin Tatar
 • Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
 • Prof. Dr. Fatma Beylü Dikeçligil
 • Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan
 • Prof. Dr. Nuri Tınaz
 • Prof. Dr. Rahmet Savaş
 • Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
 • Doç. Dr. Sare Aydın
 • Doç. Dr. Betül Avcı Sepetçi
 • Doç. Dr. Birsen Banu Okutan
 • Doç. Dr. Fatmanur Altun
 • Doç. Dr. Hafize Şule Albayrak
 • Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay
 • Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı
 • Doç. Dr. Nihal Şahin Utku
 • Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal
 • Dr. Öğr. Üyesi Maide Barış
 • Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Nihal Özdemir
 • Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay
 • Dr. Öğr. Üyesi Ravza Altuntaş Çakır
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sadıkoğlu
 • Dr. Öğr. Gör. Betül Özel Çiçek
 • Dr. Öğr. Gör. Sevim Zehra Can Kaya
 • Dr. Esra Albayrak
 • Meryem İlayda Atlas

Kongre Organizasyon Kurulu

 • Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman (Kongre Başkanı), Uludağ Üniversitesi

 • Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay, Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Gör. Betül Özel Çiçek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Esra Özdil Gümüş
 • Ebru Yılmaz
 • Büşra Karasakal
 • Sevda Bahar Savur