GİRİŞ

KADEM, kurulduğu tarih 08.03.2013 tarihinden bu yana, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal hayatta daha aktif bir şekilde rol almaları,  kadınlarımızın haklarının ahlaki ve manevi değerler doğrultusunda her alanda savunulması amacıyla çalışmalar ve faaliyetler yürütmektedir.

Kadınlara yönelik çalışmaların etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ekip çalışmasının öneminin farkında olan KADEM, farklı alanlarda çalışmalar yürüten bir çok komisyona sahiptir.

Bu çalıştay, KADEM’in geleneksel olarak yılda 2 kez düzenlediği ve yalnızca KADEM’in üyelerine açık olan bir çalıştaydır.

Çalıştayımız 2 oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda, her komisyon kurulduğu günden bu güne gerçekleştirdiği mevcut faaliyetleri değerlendirmiş ve bu doğrultuda gelecek yılın faaliyet planını oluşturmuştur.

İkinci oturumda ise, komisyonlar tarafından hazırlanan faaliyet planı, komisyon başkanları tarafından katılımcılara sunulmuştur.

 1. OTURUM

KOMİSYON FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FAALİYET PLANININ OLUŞTURULMASI 

 1. AKADEMİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

Akademik Araştırma Geliştirme Komisyonu, siyaset, hukuk, ekonomi, kültür, aile vb. alanların kadınlarla ilgili boyutlarını ele alarak, sayısal veriler ve bilimsel çalışmalar çerçevesinde akademik araştırma yapan merkezlerle, üniversitelerle, akademik kadrolarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslar arası alanda konferans, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemekte, kadınlarla ilgili istatistiksel çalışmalar yapmakta ve mevcut çalışmaları derlemektedir.

KADEM’le ilgili gerçekleştirilen akademik çalışmaları düzenleyen Akademik Araştırma Geliştirme Komisyonu, KADEM tarafından PollMark araştırma şirketine yaptırılan ‘Türkiye’de Kadının Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Siyasal Durumu Araştırması’na destek vererek istatistikî bilgileri değerlendirmiştir.

Akademik Araştırma Geliştirme Komisyonu mevcut faaliyetlerini değerlendirmiş ve bu doğrultuda gelecek yıl için faaliyet planını oluşturmuştur.

Komisyonunun ilk ve en önemli faaliyeti ‘KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’dir. Ülkemizde kadın çalışmaları alanında faaliyet gösteren akademik dergilerin sayısı oldukça azdır. Kadem Kadın Araştırmaları dergisi, sosyal bilimler ve kadın çalışmaları alanındaki mevcut bulunan boşluğa tamamlamayı, kadın alanında yeni düşünsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamayı, yapılan kadın çalışmalarını toparlamayı ve üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmayı amaç edinmektedir.

Her Yıl bir cilt iki sayı olarak Aralık ve Haziran aylarında çıkacak olan KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi; Kadınların haklarının korunması, kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal statülerinin artırılması konularında, kadın çalışmalarına hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi çeşitli yönlerden bakış açısı geliştirerek disiplinler arası nitelikli bilimsel makaleler yayınlayacaktır. Ayrıca kadın konusunda yapılan çalışmalar ve yayımlarla ilgili bilimsel tanıtım yazılarına da yer verilecektir.

Farklı alanlarda, yurt içi ve yurt dışında çalışan ve alanında uzman akademisyenlerin danışma ve yayın kurulunda yer alacağı Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi yayın hayatına Aralık 2014 ilk özel sayısı ile başlayacaktır.

Akademik Araştırma Geliştirme Komisyonunun gelecek yıl faaliyetlerinden biri de ‘Uluslararası Akademik Konferans’tır.KADEM Akademik Araştırma Geliştirme Komisyonu 2015 yılı bahar döneminde katılımcıların tamamının akademik camiadan oluşacağı bir kongre gerçekleştirmeyi ve bu kongrede kadınlarla ilgili sorun teşkil eden konuları ele almayı planlamaktadır.

Komisyonun öngördüğü bir diğer faaliyet ise ‘Kadın Araştırma Merkezleriyle İletişim Ağı Çalıştayı’dır.

Kadın odaklı çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların ortak bir bilinçle hareket etmesi, faaliyetlere ulaşılabilirlik açısından önem arz etmektedir. Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin öneminin farkında olan KADEM, akademik araştırma geliştirme komisyonuyla birlikte, işbirliklerini güçlendirmek adına iletişim ağı oluşturacaktır.

Akademik Araştırma Geliştirme Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Mervat HATEM ile ‘Arap Baharı’ temalı Konferans

(Özel Oturum)

Howard Üniversitesi profesörü Mervat Hatem’in ‘Arap Baharı’ temalı konferansı gerçekleştirilecektir. Üniversiteler, Kadın Araştırma Merkezleri 14 Haziran 2014
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi KADEM’in bir yayın organı olmakla birlikte, derneğin vizyon ve misyonu doğrultusunda kadın çalışmaları ile ilgili çeşitli disiplinlerde yapılan çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. KADEM Aralık 2014
Uluslararası Akademik Konferans KADEM 2015 yılı bahar döneminde katılımcıların tamamı akademik camiadan oluşan bir kongre gerçekleştirmeyi ve bu kongrede kadınlarla ilgili sorun teşkil eden bir konuyu ele almayı planlamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Mart 2015
Kadın Araştırma Merkezleriyle İletişim Ağı Çalıştayı Üniversiteler, Kadın Araştırma merkezleri ve akademisyenler arasındaki, işbirliğini güçlendirmek amacıyla iletişim ağı oluşturulacaktır. Üniversiteler, Kadın Araştırma Merkezleri, Akademisyenler Eylül 2014

  

 1. EĞİTİM KOMİSYONU

Eğitim komisyonu Siyaset, iş ve sosyal hayatın çeşitli katmanlarındaki kadınlarımızda farkındalık yaratmak Eğitim alanında arzulanılan verimliliği sağlayabilmek, kadınların eğitimine yönelik faaliyetleri desteklemek amacıyla derneğin eğitim dünyası ile olan ilişkilerini düzenlemekte, eğitim faaliyetlerini takip etmekte, seminer, konferans vb. etkinlikler organize etmektedir.

KADEM’le ilgili tüm eğitim faaliyetlerine destek olan Eğitim Komisyonu, kadınlarımızın sadece sosyal ve kültürel hayatta değil siyaset sahnesinde de aktif rol almalarını sağlamak amacıyla 22 Şubat 2014’te’Yerel Yönetimler Kadın Aday Eğitimi’ düzenlemiştir.

2014 yerel seçimler öncesinde belediye meclis üyesi adaylarına yönelik gerçekleştirilen bu eğitim ile birlikte, yerel yönetimde kadın adayların önemini vurgulanmış, kadın adaylar,  başarılı bir lider olma yolunda karşılaşacakları zorluklara karşı nasıl önlem alabilecekleri konularında aydınlatılmış ve farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.

Eğitim Komisyonu mevcut faaliyetlerini değerlendirmiş ve bu doğrultuda gelecek yıl için faaliyet planını oluşturmuştur.

Komisyonun ilk hedefi katılımcıların kendilerine dair farkındalıklarını arttırmak, hayata daha olumlu bakabilmelerini ve kişilerarası ilişkilerde karşılaştıkları problemlere daha sağlıklı çözümler üretebilmelerini sağlamak, liderlik basamaklarını daha sağlam adımlarla çıkabilmelerini desteklemek, çatışma gibi olumsuz sonuçlar doğuran faktörleri asgari düzeye indirmek amacıyla 31 Mayıs-01 Haziran tarihlerinde ‘Kadın Liderlik Eğitimi’ düzenlemektir.

Komisyonun öngördüğü diğer bir faaliyet ise ‘KADEM Okulda’ projesidir. Komisyon, bu projeyle birlikte, KADEM’in her hafta düzenlediği ‘Kadın Yasal Hakları’ eğitimini okullara indirilecek, öğretmenlere bu alanda eğitimler verilecektir.

Eğitim komisyonu, ‘Birlikte Yaşama Kültürü’ nü geliştirmek ve insanlar arasındaki iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla birlikte yaşama kültürüne yönelik eğitimler vermeyi planlamaktadır.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında da eğitimler düzenlemeyi planlayan KADEM Eğitim Komisyonu, kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak şiddete en fazla başvuran erkeklere yönelik ‘öfke kontrolü’ eğitimi vermeyi planlamaktadır.

Pedofili ile Mücadele kapsamında seminerlerin düzenlenmesi, konuyla ilgili farkındalık oluşturulması planlanmaktadır.

Eğitim Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Kadın Liderlik Eğitimi Kadınlarımızın liderlik basamaklarını daha sağlam çıkabilmeleri adına, liderlik odaklı eğitimlerin verilmesi KADEM 31 Mayıs

01 Haziran

Birlikte Yaşama Kültürü

Eğitim Programı

Kadınlara yönelik, olumsuz iletişimi asgari düzeye indirmek, birlikteliğin daha sağlıklı bir şekilde olmasına katkı sağlamak amacıyla konuyla ilgili destekleyici eğitimlerin verilmesi KADEM 2014
Öfke Kontrolü Seminer Dizisi Kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklere yönelik öfke kontrolü konulu seminerlerin verilmesi KADEM 2014
KADEM Okulda Projesi Kadın Yasal Hakları eğitiminin, okullarda öğretmenlere verilmesi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2014
Pedofili ile Mücadele Eğitimi Dizisi Çocuk istismarı ile ilgili eğitim ve seminerlerin verilmesi KADEM 2014

 

 1. DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

Dış ilişkiler komisyonu, Yurtdışı kadın örgütleri ile temasa geçerek işbirliği yapmakta, uluslararası ortak konferanslar, seminerler, saha ziyaretleri konuları üzerine odaklanmakta, Uluslararası Kadın Örgütleriyle İletişim Ağı kurarak, Uluslararası Kadın Temalı Konferans / Sempozyum / Panel gibi etkinlikler katılmak ve rapor hazırlamaktadır.

Dış İlişkiler Komisyonu, KADEM’İN proje evraklarını, broşürünü vb. tanıtım ekipmanlarını İngilizce, Almanca ve diğer dillere tercüme etmiştir. Uluslar arası konferansları takip ederek gündem oluşumuna destek olmuştur.

KADEM Dış İlişkiler komisyonunun faaliyet planının ilk sırasında  ‘Kadın ve Adalet Zirvesi’ yer almaktadır.

25-26 Kasım tarihlerinde yurt içi ve yurt dışındaki kanaat önderleri, ulusal ve uluslararası kadın stk’lar ile birlikte ‘Kadın ve Adalet Zirvesi’ gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili eylül ayında konsolosluk temsilcilikleriyle birlikte bir buluşma gerçekleştirilecektir.

Komisyonun öngördüğü diğer bir faaliyet ise 2015 UN Women etkinliğine katılımdır. Komisyon, her yıl düzenlenen bu etkinlik içinde yer almak ve KADEM’İ tanıtmak için gerekli çalışmalara başlayacaktır.

KADEM Dış İlişkiler komisyonu KADEM’İN başvurduğu projeleri takip edecek, başvurulan projelerin kabul edilmesi durumunda uygulama faaliyetleriyle ilgilenecektir.

Dış İlişkiler Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Kadın ve Adalet Zirvesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü kapsamında Kadın ve Adalet zirvesinin düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası kanaat önderlerinin katılımının sağlanması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 24-25 Kasım
2015 UN Women BM Kadının Statüsü 59. Toplantısına katılımın sağlanması, KADEM’in faaliyetlerinin tanıtılması KADEM Mart 2015
KADEM Projeler KADEM’in başvurduğu projelerin onaylanması durumunda projeyle ilgili çalışmaların yürütülmesi KADEM 2015

 

 1. HUKUK KOMİSYONU

 KADEM Hukuk Komisyonu Kadının yasal haklarını ve yapılan idari düzenlemeleri öğrenmelerine yardımcı olmakta ve bu konuda kampanyalar, eğitimler, seminerler hazırlamakta ve kitap çalışmalarında bulunmaktadır. Ayrıca, kanun düzenlemeleriyle ilgili çalıştaylara destek olmaktadır.

KADEM tarafından düzenlenen her çalıştaya Hukuk Komisyonu üyeleri aktif olarak katılarak, ele alınan konuya hukuki bir bakış açısı sunmaktadır.

Hukuk komisyonunun gerçekleştirdiği en önemli faaliyet ‘Kadın Yasal Hakları Eğitimi’ dir. Haftada bir gün İstanbul’un ilçelerindeki kadınlara yasal haklar ile ilgili eğitim verilmektedir.

Hukuk Komisyonu üyeleri tarafından verilen bu eğitim ile yaklaşık 2000 kadına hizmet verilmiş ve olumlu geri bildirimler alınmıştır.

Hukuk komisyonu KADEM’le ilgili tüm hukuki alanlarda çalışmakta, kadınların gerek aile hayatlarında gerek sosyal hayatlarında karşılaştıkları hukuksal sorunlara çözüm önerileri geliştirmektedir.

Hukuk Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Kadın Yasal Hakları Eğitimi Kadınlarımızın Sorunlarına Işık Tutmak, Temel Hak Ve Özgürlükler Işığında, Hayatlarını Kolaylaştıracak Yasal Düzenlemelere İlişkin Bilgi Sahibi Olmalarını Sağlamak YEREL YÖNETİMLER 2014-2015
Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Çalıştay Alanında Uzman Kişiler Ve Hukukçular İle Birlikte Çocuk İstismarı İle İlgili Çalıştayın Düzenlenmesi, Çıkan Sonuçların Raporlanması KADEM

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı

2014
6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun İncelenmesi Ve Raporlanması 6284 Sayılı Kanun Tüm Yönleriyle Ele Alınması Ve Rapor Oluşturulması KADEM

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı

2014

 

 1. BASIN-MEDYA-İLETİŞİM KOMİSYONU

Basın-Medya-İletişim Komisyonu derneğin medya dünyası ile olan ilişkilerini düzenlemekte, yazılı-görsel medyada yer alan olumlu- olumsuz kadın haberlerini takip etmekte, yazılı basın bildirileri ve açıklamalar yapmaktadır.  Ayrıca komisyon, derneğin tanıtımına yönelik çalışmalar düzenlemekte ve basın bültenleri/bildirileri hazırlamaktadır.

Basın-Medya-İletişim komisyonu, KADEM kurulduğundan bu yana KADEM’in bütün medya faaliyetlerini takip etmektedir.

16.04.2014 tarihinde KADEM’İN yaptığı ‘Türkiye’de Kadının Sosyal, Kültürel, Siyasal Ve Ekonomik Durumu Araştırması’nın basın lansmanına destek olmuştur. Ayrıca komisyon, KADEM’İN hazırladığı basın bildirilerine de destek olmaktadır.

Basın Medya İletişim komisyonun gerçekleştireceği ilk faaliyet komisyonlar arası işbirliği faaliyetidir. Basın Medya İletişim Komisyonu üyeleri, diğer komisyonlarla işbirliği yapmak amacıyla, kendi üyelerini diğer komisyonlarda aktif olarak görevlendirecektir.

Basın-Medya-İletişim Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Komisyonlar arası İşbirliği Basın Medya İletişim Komisyonu üyelerinin diğer komisyonlarun faaliyetlerini desteklemesi KADEM

Komisyonlar

2014-2015
 1. TEMSİLCİLİK VE ŞUBELEŞME KOMİSYONU

Temsilcilik ve Şubeleşme Komisyonu KADEM’İN yeni kurulan komisyonlarından biridir. KADEM’İN ulaşılabilirliği artırmak amacıyla Türkiye genelinde temsilcilik ofisi açma çalışmaları yeni kurulan temsilcilik ve şubeleşme komisyonuyla desteklenmektedir.

KADEM Temsilcilik ve Şubeleşme komisyonu ilk etapta 7 ilde temsilcilik çalışmalarına başlamış ve illeri ziyaretlerde bulunmuştur.

Komisyon temsilcilik ofisi açılacak illeri belirleyerek, çalışmalarını hızlandıracaktır. Temsilcilik açılacak illerdeki temsilci adayları ile görüşmeler yapılacak, temsilciler belirlenecektir. Temsilciler belirlendikten sonra ofisin açılacağı ilde KADEM’İN temsilcilik ofisinin fiziksel yapısı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Komisyon, Temsilcilik ofisleri kurulduktan sonra illerdeki koordinasyonu sağlayacak, illerde yürütülecek çalışmaları denetleyecek ve motivasyon aktiviteleri, tanışma toplantıları düzenleyecektir.

Temsilcilik ve Şubeleşme Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Ankara Temsilcilik Ofisi Çalışmaları *Temsilcilik ofisi çalışmalarının yürütülmesi

*Temsilcinin seçilmesi

*Açılacak ofisin belirlenmesi

*İstihdam edecek personelin belirlenmesi

*KADEM

*Yerel Yönetimler

2014
Gaziantep Temsilcilik Ofisi Çalışmaları Temsilcilik ofisi çalışmalarının yürütülmesi

*Temsilcinin seçilmesi

*Açılacak ofisin belirlenmesi

*İstihdam edecek personelin belirlenmesi

*KADEM

*Yerel Yönetimler

2014
Trabzon Temsilcilik Ofisi Çalışmaları Temsilcilik ofisi çalışmalarının yürütülmesi

*Temsilcinin seçilmesi

*Açılacak ofisin belirlenmesi

*İstihdam edecek personelin belirlenmesi

*KADEM

*Yerel Yönetimler

2014
Sakarya Temsilcilik Ofisi Çalışmaları Temsilcilik ofisi çalışmalarının yürütülmesi

*Temsilcinin seçilmesi

*Açılacak ofisin belirlenmesi

*İstihdam edecek personelin belirlenmesi

*KADEM

*Yerel Yönetimler

2014
Denizli Temsilcilik Ofisi Çalışmaları Temsilcilik ofisi çalışmalarının yürütülmesi

*Temsilcinin seçilmesi

*Açılacak ofisin belirlenmesi

*İstihdam edecek personelin belirlenmesi

*KADEM

*Yerel Yönetimler

2014
Konya Temsilcilik Ofisi Çalışmaları Temsilcilik ofisi çalışmalarının yürütülmesi

*Temsilcinin seçilmesi

*Açılacak ofisin belirlenmesi

*İstihdam edecek personelin belirlenmesi

*KADEM

*Yerel Yönetimler

2014
Antalya Temsilcilik Ofisi Çalışmaları Temsilcilik ofisi çalışmalarının yürütülmesi

*Temsilcinin seçilmesi

*Açılacak ofisin belirlenmesi

*İstihdam edecek personelin belirlenmesi

*KADEM

*Yerel Yönetimler

2014
 1. KÜLTÜR & SANAT KOMİSYONU

Kültür & Sanat Komisyonu Geleneksel sanat dallarımız, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim gibi sanat dallarının desteklenmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmakta, konferanslar, etkinlikler ve buluşmalar düzenlemektedir.

Komisyon 2014 yılın Ocak ayında ‘Kadın Sanatçılarla Müzikli Söyleşi’ gerçekleştirmiş, sanat ve sohbeti bir arada katılımcılarına sunmuştur.

Komisyonun faaliyet planlarının başında ‘Medeniyetin inşasında Kadın’ konulu bir konferans yer almaktadır. Bu konferansta medeniyet ve Kültür bir arada ele alınarak kadın tasvir edilecektir.

Komisyonun öngördüğü bir diğer faaliyet ise ‘Uluslar arası Şiir Festivali’dir. Komisyon bu faaliyetle birlikte kültürler arası dialoğu artırmayı hedeflemektedir.

Kültür & Sanat Komisyonu ‘Müzikte Kadın Bestekarlar Dinletisi’ düzenlemeyi planlamakta ve kültür-sanata yönelik faaliyetlerini artırmayı planlamaktadır.

Son olarak Komisyonun planladığı bir diğer faaliyet ise ‘Kadın ve Demokrasi Fidanlığının Yapılması’dır.

Kültür & Sanat Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Medeniyetin İnşasında Kadın Temalı Konferans Kültür-Medeniyet ve Kadın İlişkisi Üzerine Konferans Düzenlenmesi KADEM 2014
Uluslar arası Şiir Festivali Kültürler arası iletişimi artırmak amacıyla festival düzenlenmesi KADEM 2014
Müzikte Kadın Bestekarlar Dinletisi’ Kadın ve Sanatı birleştirmek amacıyla dinleti ve söyleşi düzenlenmesi KADEM 2014
Kadın ve Demokrasi Fidanlığı Üyelerimiz arasında çevre bilincini oluşturmak amacıyla Kadın ve Demokrasi Fidanlığının Oluşturulması KADEM 2015
 1. HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Halkla İlişkiler Komisyonu derneğin üyelik çalışmalarına destek olmakta, mevcut üyelerin durumu ile ilgilenmekte, üyelerin aidiyet hissiyatlarını pekiştirici üye buluşmaları düzenlemektedir.

Komisyonun faaliyet planının ilk sırasında yeni ve eski üyelerin tanışmasını sağlayacak bir etkinlik bulunmaktadır.

Halkla ilişkiler komisyonunun öngördüğü diğer bir faaliyet ise belediye başkanlarına ziyaret etkinliğidir. Komisyon mevcut belediye başkanlarını ziyaret ederek, kadınlarla ilgili çalışmaları inceleyecektir. Örneğin kadın sığınma evleri alanındaki yerel yönetimlerin mevcut durumu ele alınacaktır.

Komisyonun faaliyet planlardan biri geçtiğimiz günlerde Soma’da yaşanan kazada yakınlarını kaybeden kişileri ziyaret etmektir.

Planladığı Diğer bir faaliyet Ramazan ayında üyelerle birlikte iftar yemeği düzenlenmesidir.

Halkla İlişkiler Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Eski ve Yeni Üye Buluşması Aidiyeti güçlendirmek adına üye buluşmaları gerçekleştirmek KADEM Üyeler 2014
Yerel Yönetimlere Ziyaret İstanbul ilindeki mevcut belediye başkanlarının ziyaret edilmesi KADEM 2014
Soma’yı Ziyaret Soma’daki kazada yakınlarını kaybedenleri ziyaret KADEM 2014
 1. GENÇLİK KOMİSYONU

Gençlik komisyonu KADEM’in yeni kurulan komisyonlarından biridir. Kadın ve Demokrasi Derneği’nin gençlere yönelik yapılacak faaliyetlerini denetlemekte, genç üyelerin derneğimize kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Yeni kurulan Gençlik Komisyonu hızlı bir şekilde faaliyet planını oluşturmuştur. Komisyonun planları arasında, Üniversite kulüpleriyle iletişime geçilmesi, gençlik festivallerinin düzenlenmesi, sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, evlilik okulu programı düzenlenmesi, münazara ve tartışma platformlarının oluşturulması, görme engelliler için kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesi gibi faaliyetler yer almaktadır.

Gençlik Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
Üniversite Kulüpleriyle İletişim Ağı Üniversite kulüpleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla buluşmaların gerçekleştirilmesi KADEM

Üniversite Kulüpleri

2014
Gençlik Festivalleri Düzenlenmesi Gençler arasında iletişimi artırmak amacıyla festival düzenlenmesi KADEM 2015
Sosyal sorumluluk Projeleri Görme Engellilere kitap okuma etkinliği düzenlenmesi KADEM 2014
Evlilik Okulu Programı Evlilik öncesi gençlere yönelik aile birlikteliğini güçlendirecek eğitimlerin düzenlenmesi Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı

KADEM

2015
Münazara ve Tartışma Platformu Farklı konularda beyin fırtınası düzenlemek KADEM 2014
 1. İŞ DÜNYASI VE EKONOMİ KOMİSYONU

 

İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu iş dünyasındaki ve çalışma hayatındaki kadının sorunlarını tespit etmekte, projeler üretmekte, Kadın ve İstihdam konusunda olası problemlerin tespit edilmesine yardımcı olmak için güncel literatürün hem istatistikî bilgi hem de bilimsel araştırmalar kapsamında takibini yapmaktadır.

 “Kadın ve Meslek Edinme Eğitimi” gibi kadının istihdamını arttırmaya yönelik konu başlıklarında genel ve yerel yönetimler bünyesindeki kuruluşlarla ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmakta, eğitimler düzenlemekte ve projeler üretmektedir.

İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, iş dünyasının önde gelen isimleri ve kanaat önderleriyle birlikte belirli aralıklarla toplantılar yapmaktadır.

Ayrıca komisyon aile ve sosyal politikalar bakanlığı hibe programı kapsamında KADEM’in yaptığı anket çalışmasına destek vermektedir.

Komisyonun faaliyet planının ilk sırasında ‘İşte Eşitlik Platformu’ yer almaktadır. Komisyon, iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile birlikte Kadının iş hayatına katılımını artıracak uygulamaların hayata geçirilmesine destek olmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda komisyon tarafından 200 şirket belirlenmiş ve ilgili kontaklar başlatılmıştır.

Komisyonun öngördüğü ikinci faaliyet ise ‘Sosyal Güvenlik Hakları Hakkında Bilgilendirmedir. Komisyon son 10 yılda iş hayatında kadınlara tanınan haklar konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı planlamaktadır.

İş dünyası ve Ekonomi Komisyonu KOSGEB Girişimcilik konulu bir program düzenlemeyi planlamakta ve bu doğrultuda kadın girişimciliğin desteklenmesine katkı sağlamayı planlamaktadır.

Komisyonun faaliyet planında yer alan bir diğer konu başlığı ise ‘Kreş ve Etüt Merkezi’dir. Komisyon bu merkezlerin artırılması için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı ve politikalar üretmeyi planlamaktadır.

Komisyonun uzun vadede planladığı bir diğer faaliyet ise ‘KADEM Kariyer Merkezi’dir. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve faaliyetler belirlenerek koçluk eğitimleri verilecektir.

Komisyon, KADEM öncülüğünde gerçekleştireceği faaliyetler için işkur, il sosyal Güvenlik Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü vb kurum kuruluşlarla görüşmelerini sürdürecektir.

İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
İşte Eşitlik Platformu Kadın erkek fırsat eşitliği çalışmalarında öncü olmak KADEM

İş dünyasından 200 Şirket

2014
Sosyal Güvenlik Hakları Bilgilendirme Faaliyetleri Son 10 yılda kadınlara tanına haklar ile ilgili toplumda farkındalık oluşturulması KADEM

İşkur

İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü

İl sosyal Hizmetler Müdürlüğü

2015
KADEM Kariyer Merkezi İhtiyaçlar doğrultusunda mesleki eğitim ve kişisel gelişim seminerleri verilmesi KADEM 2015-2016
Girişimcilik Programı Kadın girişimciliğin desteklenmesi KOSGEB

KADEM

2015
 1. TOPLUMSAL FARKINDALIK VE DESTEK KOMİSYONU

 

Toplumsal Farkındalık ve Destek Komisyonusosyoloji, edebiyat, tarih, sanat, kültür ve siyasal konularda fikir alışverişinde bulunarak, özgün projeleri ve faaliyetleri hayata geçirmektedir. Kadının toplumsal hayatına katkı sağlayacak organizasyonlarda ve kampanyalarda bulunarak derneğin aktif kalmasını sağlamaktadır.

Kadının sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlar düzenlemekte ve bu alanlarda hassasiyet gerektiren konuların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Toplumsal Farkındalık ve Destek Komisyonu KADEM’in faaliyetlerinden biri olan kampanyaları organize etmektedir.

Komisyon, ‘Erkeksen Öfkeni Yen’, ‘İnsafa Gelin’, ‘Kadın varsa Demokrasi Var’, ‘Benim de Şikayetim var’ konu başlıklarıyla ilgili medya kampanyaları gerçekleştirmiştir. Bu kampanyalar sosyal medya ve televizyon kanallarında büyük yankı uyandırmıştır.

Komisyon geçmiş faaliyetlerini değerlendirerek önümüzdeki yılın faaliyet planını oluşturmuş, toplumdaki hassas ve önemli konulara dikkat çekmek amacıyla faaliyet planında farkındalık oluşturulması gereken ve algıda değişiklik gerektiren konuları faaliyet planı içerisine almıştır.

Komisyonun çalışacağı konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 

Toplumsal Farkındalık ve Destek Komisyonu Faaliyet Planı
Faaliyet Adı Ayrıntılar İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Ön Görülen Tarih
1- 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Mülteci kadınlar ve savaş kadınlarıyla ilgili farkındalık çalışması KADEM 2014
2- 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü Demokrasi bilinciyle ilgili farkındalık çalışması KADEM 2014
1- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Kamu spotu, outdoor reklam, gazete ilanı, tv programlarına konuk olunması KADEM 2014
3- 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 80.yılı  Karar alma mekanizmalarında kadınlarla ilgili farkındalık çalışması KADEM 2014
4- 10 Aralık İnsan Hakları Günü Veda hutbesi çerçevesinde farkındalık çalışması KADEM 2014
2- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kamu spotu, outdoor reklam, gazete ilanı, tv programlarına konuk olunması KADEM 2015
5- 28 Nisan Dünya İş Güvenliği ve Sağlığı Günü Kayıtdışı çalışan kadınlara yönelik bir farkındalık kampanyası KADEM 2015
Pedofili ile mücadele Pedofili ile ilgili kapsamlı toplumsal farkındalık çalışması. KADEM 2015

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

 

08.03.2013 Dünya Kadınlar Gününde kurulan KADEM, kadınlarımıza yönelik eğitimler, kampanyalar, çalıştaylar, etkinlikler, söylem çalışmaları, konferanslar, söyleşiler düzenlemeye devam etmektedir.

KADEM, yeni kurulan iki komisyonuyla birlikte toplam 11 komisyonu bünyesinde bulundurmaktadır. Ekip çalışmasının ne denli önemli olduğunun farkında olan KADEM, üyeleriyle birlikte aktif olarak çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalıştay KADEM tarafından yılda 2 kez düzenlenmektedir. Bu çalıştayla birlikte her komisyon kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği çalışmalarını sunarak, faaliyet raporunu oluşturmuş ve aynı zamanda gerçekleştireceği çalışmaları ve hedeflerini belirleyerek faaliyet planına bir yön vermiştir.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) olarak kadınlarla ilgili toplumdaki her alanda çalışmalar yürüterek ülkemiz kadınlarının sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal statülerinin artırılmasına destek olacağımızı, komisyonlarımızla birlikte yürüteceğimiz çalışmaların toplumun en derinindeki kadınlarımıza dahi ulaşması için elimizden gelenin fazlasını yapacağımız kamuoyuna bildirmekten gurur duyarız.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top