Kadın ve Demokrasi Derneği; cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın, farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin mevcut fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak, siyasal, sosyal, ekonomik sürdürülebilir kalkınmada kadının temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Derneğin misyonu, kadınların aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamak, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

 KADEM, toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, cinsiyet adaleti, eşitlik, feminizm, aile gibi kadın çalışmaları alanının ele aldığı kavramlarla birlikte, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açıları geliştirerek disiplinler arası nitelikli bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

 Kadın ve Demokrasi Derneği’nin kuruluş amaçlarına uygun olarak;  kadın konusunda yeni fikirsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak,  kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleri tamamlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 6 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Akademik Kongresi gerçekleştirilecektir.

 Kongrede sunulacak bildirilerle; Ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramı çerçevesinde farklı bakış açıları getirilmesi öngörülmektedir. Bu sebeple Kongrede sunulmaya değer bulunacak bildirilerin; alışıla gelmiş söylemlerin ötesinde, mevcut akademik yazında ağırlıklı olarak yer alan cinsiyet eşitliği kavramını sorgulaması ve toplumsal cinsiyet meselesine eşitlik merkezli bakan egemen söylemden farklı olarak adalet merkezli bir yaklaşımın sağladığı imkan ve kısıtları da tartışmaya açması beklenmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup, değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri en fazla 500 kelime olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri Kongre kitapçığında yer alacak, kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine de ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan bildiriler, yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında düzenlenmesi halinde hakemler tarafından değerlendirilerek KADEM-Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanacaktır.

 Kongre Tarihi: 6 Mart 2015

Bildirilerin son teslim tarihi: 16 Ocak 2015 (01 ŞUBAT 2015 Tarihine Kadar Uzatılmıştır)

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 31 Ocak 2015

Ödüller:Birincilik ödülü:    5000 TL

İkincilik ödülü:      3000 TL

Üçüncülük ödülü:  1500 TL

 Bildiri çağrısı; kadın çalışmaları, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi disiplinler arası alanlardan katılımcılara açıktır. Konferansta sunulacak bildiri alanları“Toplumsal cinsiyet adaleti” kavramını temel alacak aşağıdaki konu başlıklarını kapsamakla birlikte, belirtilen bu başlıklarla da sınırlı değildir.

 Bildiri Konu Başlıkları

 • Kavram olarak “Toplumsal Cinsiyet Adaleti”
 • İslam’ın “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Konusuna Yaklaşımı
 • ABD ve Avrupa’nın “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Kavramına Bakışı
 • “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Mevcut Hukuk Sistemi İçindeki Yeri
 • “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Kültür
 • “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Medyanın Rolü
 • Uluslararası Hukuk Yazınında Toplumsal Cinsiyet
 • Eğitim-Öğretim Süreçlerinde “Toplumsal Cinsiyet Adaleti”
 • “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Kadınların Toplumsal Hayatta Karşılaştıkları Zorluklara Çözüm Önerileri
 • “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Kadınların Sosyo-kültürel, Ekonomik, Siyasal ve Akademik Yaşamdaki Statülerinin ve Rollerinin Güçlendirilmesi
 • Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Kadınların Toplumsal Hayatta Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri
 • Diğer (Konu başlığı belirtiniz)

 Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile tek satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, en fazla 500 kelime uzunluğunda olmalıdır.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın yılı) Kitap ismi (italik harflerle) veya makale ismi, Dergi adı (italik harflerle) Basım yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri İtalik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı İtalik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Hacker, D. (2004) “APA” A Pocket Style Manual.Boston, New York: Bedford/St. Martin’s:155-182.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.

Bildiri özetleri www.kadem.org.tr internet sitesi üzerinden yüklenebileceği gibi, toplumsalcinsiyetadaleti@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile de gönderilebilir. Bildirileri özetlerinin en son 16 Ocak 2015 tarihine kadar Kongre sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 31 Ocak 2015 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

KONGRE DÜZENLEME KURULU  KONGRE AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU
Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR (Başkan) Prof. Dr. Sevgi KURTULMUŞ (Başkan)
Dr. Ravza KAVAKÇI KAN (Başkan Yardımcısı) Prof. Dr. Ömer ÇAHA
Yrd. Doç. Dr. Şule ALBAYRAK(Başkan Yardımcısı) Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
Esra ALBAYRAK Prof. Dr. Aşkın ASAN
Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ Doç. Dr. Hakan Kitapçı
Yrd. Doç. Dr. Azize ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu
Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri YALÇIN Meryem İlayda Atlas
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALPTEKİN

[button color=”normal” size=”large” link=”http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/tr/bildiri-gonderme/” target=”_blank” ]BİLDİRİNİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLA[/button]

Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top