KADEM II. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ:

KADIN VE YOKSULLUK

3-4 Mart 2016

***

KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI

KADEM-Kadın Araştırmaları Dergisi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM);cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin haklara, fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak kadının siyasal, sosyal ve ekonomik alanda temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, kadın hakları ve fırsat eşitliği konularında toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasına, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli nitelikli bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

KADEM’in kuruluş amaçlarına uygun olarak;  kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak,  kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleringiderilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve yoksulluk konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 3-4 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Yoksulluk” Konulu bir kongre gerçekleştirilecektir.

Kongre, ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde “Kadın ve Yoksulluk” başlığında farklı bakış açıları getirilmesine alan açacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerle; yoksullukla mücadelede küresel fikir alışverişlerine imkân verilerek bu konudaki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinlerarası bir tartışma platformunun oluşturulması, yoksulluk sorununun çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına olanak sağlanması, yoksullukla mücadelede yürütülen politikaların ulusal ve uluslararası ölçekte müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 200-300 kelime arasında olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri Kongre kitapçığında yer alacak, kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine (çalışmalarını istenen ölçülerde makaleye dönüştürmek şartıyla) ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan özgün bildirilerin KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında sunulan bildiriler editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlama koşuluyla Kongre özel sayısında yayınlanacaktır.

Kongre Tarihi: 3-4 Mart 2016

Bildiri özetlerinin son teslim tarihi: 20 Aralık 2015

Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 10 Ocak 2016

Makale son teslim tarihi: 20 Şubat 2016

Ödüller: Birincilik ödülü: 5000 TL

İkincilik ödülü: 3000 TL

Üçüncülük ödülü: 1500 TL

Bildiri çağrısı; kadın çalışmaları, ekonomi, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sağlık, güvenlik, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat, kültür, sanat ve iletişim gibi disiplinlerden katılımcılara açıktır.

Bildiri Konu Başlıkları

 • Kadın, Yoksulluk ve Toplumsal Cinsiyet
 • Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Açısından Kadın
 • Yoksulluğun Azaltılmasında ve Girişimciliğin Teşvikinde Mikro Kredi Uygulamaları
 • Girişimcilik ve Kalkınmada Kadın
 • Kadın ve Yoksulluk Üzerine Kavramsal Tartışmalar
 • Yoksullukla Mücadele Yöntemleri
 • Yoksulluk Bağlamında Kadın, Ekonomi ve Üretim İlişkisi
 • Yoksullukla Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
 • Din, İnsan Onuru ve Yoksulluk Siyaseti
 • Kadın, Yoksulluk ve Din
 • Üretici, Tüketici ve Yoksulluk İlişkisinde Kadının Rolü
 • Yoksulluğun Azaltılmasında Etkili Uygulamalar
 • Ekonomi ve Yoksulluk İlişkisinde Kadın
 • Yoksulluğun Temel Sebepleri ve Kalkınma Politikaları
 • Küresel Yoksullukla Mücadelede Uygulanan Ekonomi Politikaları
 • Tarımsal Üretimde Kadınlar: Organik Tarım, Yeşil Büyüme ve Gıda Güvenliği
 • Küreselleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Yoksulluk
 • Kentleşme, Göç Dinamikleri ve Yoksullukla Mücadelede Kadın
 • Kadın Mülteciler ve Yoksulluk
 • Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Yoksulluk
 • Uluslararası Hukuk Yazınında Toplumsal Cinsiyet ve Yoksulluk
 • Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet ve Yoksulluk
 • Kadın veYoksulluğun Toplumsal, Ekonomik ve Siyasi Temelleri

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 200-300 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın yılı) Kitap ismi (italik harflerle) veya makale ismi, Dergi adı (italik harflerle) Basım yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri İtalik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı İtalik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Klavuzu. (10.bs.).Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.
 • Bildiri özetleri www.kadem.org.tr internet sitesi üzerinden yüklenebileceği gibi, toplumsalcinsiyetadaleti@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile de gönderilebilir. Bildirileri özetlerinin en son 20 Aralık 2015 tarihine kadar Kongre sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 10 Ocak 2016 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.
 Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ömer ÇAHA

Yrd. Doç. Dr. H. Şule Albayrak

Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YIMAZ

Yrd. Doç. Dr. Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri YALÇIN

Yrd. Doç. Hüseyin ALPTEKİN

 

 Akademik Danışma Kurulu

Prof. Dr. Sevgi KURTULMUŞ     Prof. Dr. Aşkın ASAN

Prof. Dr. Ömer ÇAHA                   Doç. Dr. Fahrettin ALTUN

Prof. Dr. Saffet  KÖSE                   Doç. Dr. Havva ÇAHA

Prof. Dr. Hatice ARPAGUŞ          Doç. Dr. Hatice KARAHAN

Prof. Dr. Nurgül KESER               Doç. Dr. Sadık ÜNAY

Prof. Dr. H. Birgül CUMURCU   Yrd. Doç. Dr. Elif KILINÇ

Prof. Dr. Naciye KURTUL

 

 Kongre Sekretaryası Rabia ÖTER CANDAN

Sinay AVŞAR

 

 

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top