/ Küresel Hamle: Women 20 Zirvesi

Küresel Hamle: Women 20 Zirvesi

WOMEN 20 (W20) ZİRVESİ

Uluslararası ekonomik işbirliğinin sağlanması yolunda 1 Aralık 2014’te G20 dönem

başkanlığını devralan Türkiye, bu yıl G20 altında kurulan W20 (Women-20) kadın oluşumuna

ev sahipliği yapıyor. Ekonomide kadın varlığının arttırılması ve kadının ekonomik olarak

güçlendirilmesi konusunun G20 altında resmen kabul edilmesi, ekonomide kadın varlığının

küresel açıdan ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. G20 başkanlığı

döneminde, sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın desteklenmesinin yanı sıra, Türkiye’nin en

önemli gördüğü alanlardan biri de istihdam planları ve büyüme stratejileridir. İstihdam planı

çerçevesinde kadınların işgücüne katılımlarını iyileştirme hedefleri ise ön planda tutuluyor.

W20’nin politika alanlarına giren, kadınların iş hayatıyla özel hayatı dengelemelerini

sağlayacak, esnek çalışma modelleri, doğum-süt izinlerinin düzenlenmesi, kreş, çocuk bakım

hizmetlerinin sunulması; hem sosyal koruma ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem de

kadınların işgücü piyasasına katılım oranlarının arttırılması açısından G20 üye ülkelerinin

benimsediği taahhütlerle örtüşmektedir.

Küresel rekabet ortamında bir ülkenin tüm kaynaklarını en etkin şekilde kullanması ve

mobilize etmesi kalkınmanın en önemli şartlarından biridir. Dolayısıyla toplumun yarısını

oluşturan kadınların işgücüne yeterli katılımını sağlamak küresel bağlamda tüm ülkelerin

öncelikli politika alanlarına girmektedir. G20 altında kurulan W20 grubuyla birlikte,

kadınların ekonomiye katılımı konusundaki çabalarla, küresel rekabet ortamında nüfusun

yarısını oluşturan kadınların kalkınmadaki etkisinin göz ardı edilemeyeceği net şekilde ortaya

konulmaktadır. W20 bu konuda, kadın-erkek arasında işgücüne katılım ve istihdamda yaşanan

orantısız dağılımın ortadan kaldırılmasında uluslararası işbirliği girişimi için örneklik teşkil

etmektedir.

W-20 fikri ilk olarak 2014’te Avustralya’da düzenlenen G-20 zirvesinde ortaya atılmış olsa

da, o dönemde uygulamaya geçirilememiştir. W-20 önerisi, G-20 tarafından geçtiğimiz yıl

kabul edilerek hayata geçirilmiştir. 6 Eylül 2015’te W20’nin Ankara’da düzenlenen lansmanı,

Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu katılımlarıyla gerçekleştirilmiş, lansmana katılanlar

arasında IMF Başkanı Christine Lagarde, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, BM Women

Başkan Yardımcısı Lakshmi Puri ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Başkanı Arancha

Gonzalez gibi uluslararası çevrelerden önemli isimler bulunmuştur.

G20 çatısı altında, kadının ekonomik konumunu yükseltmek üzere uluslararası üye ülkeleri

kapsayan W20 oluşumunun komite üyelerinden biri de Kadın ve Demokrasi Derneği

(KADEM). W20 grubunun 11 Eylül tarihinde İstanbul’da düzenlenen ulusal danışma

toplantısında akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının katılımıyla 11 maddelik

öncelikli politika alanları tartışılmış, bilhassa kadının annelik gibi mesuliyetlerini ortadan

kaldırmayan, ailenin birlikteliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendiren politikaları içeren “iş

Hayatı ve özel hayatın dengelenmesine destek” ve “kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal

ağların içerisinde yer almalarını sağlayacak” maddeleri üzerinde durulmuştur. Nitekim,

küresel dünyada ülkelerin demokratik standartları yakalayabilmesi bir yönüyle de toplumdaki

dezavantajlı konumda bulunan kadınların mevcut fırsatlara ve kaynaklara erişiminin

sağlanması, insan haklarını ilga etmeyen bir toplumsal yapının oluşturulması, kadınların

hayatını kolaylaştıracak, toplumsal düzeni koruyarak iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi

kuran sosyal politikaların hayata geçirilmesiyle mümkündür. W20’nin öncelikli politika

alanlarından olan iş hayatı ve özel hayatın dengelenmesine destek maddesi, ekonomik

büyümenin toplumsal cinsiyete duyarlı ve kadınları kapsayıcı şekilde gerçekleşmesini

engelleyen temel sebeplerden birinin, maddi olarak karşılanabilir ve uygun çocuk bakım

hizmetlerinin mevcut olmayışı olduğunu ifade etmektedir. Toplumun en temel kurumu olan

ailenin desteklenmesi ve devamlılığının sağlanması ile kadının profesyonel hayat içerisinde

kalıcı olabilmesi açısından bu madde, oldukça önemlidir. Bununla birlikte, kamu ve özel

sektörde kadın sayısının artırılması; kadınların ekonomik kaynaklara erişiminin sağlanması;

kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal ağlarının güçlendirilmesi ve diğer maddeler ise,

kadının kamusal alandaki statüsünü artıracak yönde olup, karar alma mekanizmalarında etkin

pozisyonda bulunanlar kadar, kadın konusunda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının da

üzerinde durması gereken maddelerdir. 16-17 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan

W20 zirvesinde daha kapsamlı tartışılacak olan öncelikli politika alanları, G20 ülkelerinden

W20 komite üyelerinin katılacağı teknik toplantıların beraberinde Kasım’da düzenlenecek

G20 zirvesinde sunulacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

İstihdam yaratacak politikaların hayata geçirilmesi ve kadınların iş hayatına adalet ve

hakkaniyet çerçevesinde dengeli katılım göstermelerinin sağlanması, özellikle Türkiye gibi

gelişmekte olan ülkelerin demografik nüfus dağılımında ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma

sağlaması açısından hayati bir öneme sahiptir.

 

KADEM Genel Başkanı

Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz